Salgs- og leveringsbet.

Salgs- og leveringsbetingelser

(Juni 2008)

Private og installatører henvises til VVS grossister.


1. Generelt

Nedenstående betingelser er gældende for alle EV Metalværk A/S`s tilbud, ordrebekræftelser, salg og leveringer med mindre EV skriftlig gør undtagelser herfra.

2. Pris

Prisangivelser på hjemmeside, tilbud og ordrebekræftelser er ab fabrik excl. moms.

Priserne på hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

Afgivne tilbud er baseret på dagsaktuelle råvarepriser. Ved ændring i råvare- og komponentpriser i tidsrummet frem til ordretidspunktet er EV berettiget til at korrigere prisen i takt med ændringerne, og et accept af et afgivet tilbud er således alene bindende for EV til de således eventuelt ændrede priser.

Ved samlet køb under kr. 1000,00 beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.

EV-katalogvarer pakkes som hovedregel i 10 stk. pakninger og ved anbrud beregnes anbrudsgebyr på kr. 50,00 pr. brudt position.

3. Betaling

For kontokunder er betalingsbetingelserne løbende måned + 20 dage. Ved betaling efter dette tidspunkt beregnes renter med den på fakturaen angivne morarentesats.

Varer forbliver vor ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.

4. Levering

Levering sker ab fabrik. Forsendelser sker normalt 1 til 2 arbejdsdage før aftalt leveringsdato - for købers regning og risiko. Med mindre andet er aftalt fremsendes varen med Post Danmark.

For specialfremstillede varer forbeholder EV sig ret til at levere ordremængden plus/minus 10%.

Såfremt anden betingelse ikke er skriftlig aftalt gælder EV´s salgs- og leveringsbetingelser, som inderholder ansvarsbegrænsninger.

5. Leveringstid

Leveringstid opgives efter bedste skøn med forbehold for uforudsete omstændigheder og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen er os i hænde.

EV fraskriver sig ansvar for forsinket levering som følge af force majeure og andre forhold uden for EV´s kontrol, som f.eks. forsinkelse fra værk, fabrik eller leverandør, arbejdskonflikt og transportvanskeligheder.

Såfremt leveringstiden overskrides - uden at der foreligger forhold som anført i stk. 2 og leverancen fortsat ikke leveres, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 7 arbejdsdage.

Efter udløbet af denne frist kan køber skriftligt hæve aftalen f.s.v. angår den forsinkede del af leverancen.

Såfremt køber efter nærværende bestemmelse hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af EV for de yderligere omkostninger, der er anført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side.

Erstatningen kan dog ikke overstige 10% af EV´s pris for den forsinkede del af leverancen. Bortset fra denne erstatning er ethvert krav fra køber i anledning af EV´s forsinkelser udelukket.


6. Returvarer

Varer tages alene retur i ubrudt emballage og kun efter forudgående aftale og kun, når fakturanummer er angivet. Returfradrag andrager 20% af fakturabeløbet.

Specialproducerede kundevarer tages ikke retur.

7. Reklamationer

Reklamationer må være EV i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse.

8. Ansvar for mangler

EV forpligter sig til i en periode af 6 måneder regnet fra leveringsdagen at ombytte leverancer, som er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.

EV har herudover intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfulde leverancer. EV er således ikke erstatningspligtig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

9. Produktansvar

EV er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af EV´s medarbejdere eller andre, som EV har ansvaret for.

EV er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre.

EV er ikke ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

I den udstrækning EV måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde EV skadeløs i samme omfang, som EV´s ansvar er begrænset.

10. Ændringer

De på hjemmesiden, brochurer og datablade viste illustrationer, mål, vægte, dimensioner og priser mm. er uden forbindende og forbeholdes ændret uden varsel, idet der dog for prisændringer tilstræbes et varsel på min. 60 dage.

11. Tvister

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder efter Dansk lov.

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen skal bedømmes efter Dansk lov.
EV  METALVÆRK  A/S    >    RIBOVEJ 1    >    DK-6950  RINGKØBING    >    DENMARK    >    + 45 97 32 20 33